สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

Activities

Rewards

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology and Business Innovation
ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Information Technology and Business Innovation)
อักษรย่อภาษาไทย : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Information Technology and Business Innovation)
ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
ความสำคัญ
จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกิดขึ้น และนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ทำให้มีการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้นในการใช้งานส่วนบุคคล องค์การธุรกิจ และอุตสาหกรรม ซึ่งจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาดำเนินงานในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจและอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถประเมินความถูกต้องและคุณค่าของข้อมูลดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมด้วยจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2) เข้าใจและอธิบายความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ และที่เกี่ยวข้อง
3) มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ และประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านธุรกิจของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสามารถในการประสานงาน การทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีทักษะการติดต่อสื่อสารในระดับองค์การและในระดับสากล
5) สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสารและนำเสนออย่างสร้างสรรค์
6) มีทักษะการเป็นนักสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ/นักบริหารเครือข่าย/นักบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ/ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลและนวัตกรรม/นักวิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมเพื่องานธุรกิจ
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี)

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
3. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม : มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้า

คลิกดูรายละเอียด TCAS รอบที่ 1 : Portfolio
คลิกดูรายละเอียด TCAS รอบที่ 2 : รับตรงโควต้า
คลิกดูรายละเอียด TCAS รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ
คลิกดูรายละเอียด TCAS รอบที่ 4 : Admission
คลิกดูรายละเอียด TCAS รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ
รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่ควบรวมระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 และได้ดำเนินการเปิดรับนิสิตใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา

เล่มหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาของหลักสูตร

1) กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ (Applied Information Technology)
2) กลุ่มสาขาวิชานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล (Innovation for Digital Entrepreneur)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต (คลิกดูรายวิชา)
2) หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 12 หน่วยกิต (คลิกดูรายวิชา)
2.2) วิชาเฉพาะด้าน 79 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาบังคับ 46 หน่วยกิต (คลิกดูรายวิชา)
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 19 หน่วยกิต
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต
- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเอก 33 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต (คลิกดูรายวิชา)
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
    (คลิกดูรายวิชาของกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์)

    (คลิกดูรายวิชาของกลุ่มสาขาวิชานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

คลิกดูรายละเอียด ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น      ภาคการศึกษาปลาย
คลิกดูรายละเอียด ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น      ภาคการศึกษาปลาย
คลิกดูรายละเอียด ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น      ภาคการศึกษาปลาย
คลิกดูรายละเอียด ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น      ภาคการศึกษาปลาย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าเทอมเหมาจ่าย เทอมละ 15,500 บาท (ตลอดหลักสูตร 124,000 บาท)

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

นิสิตรหัส 63: ผศ.ดร.เพชรรัตน์ รัตนวงษ์ และ อ.อรรถพร แขสวัสดิ์
นิสิตรหัส 62: ดร.พัชรวดี พูลสำราญ และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นิสิตรหัส 61: ดร.พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม และ อ.พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์
นิสิตรหัส 60: อ.พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์ และ ดร.พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม
นิสิตรหัสอื่นๆ: ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน และ อ.พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.อรรถพร แขสวัสดิ์

Information updated on 11 September 2020

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top