สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology and Business Innovation information Technology and Business Innovation
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Information Technology and Business Innovation)
อักษรย่อภาษาไทย : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Information Technology and Business Innovation)
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพได้ในองค์การภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวและงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 • นักบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (System Analysis and Design)
 • ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ (Information Project Manager)
 • ผู้จัดการฐานข้อมูล (Database Administrator)
 • นักการขายเชิงเทคนิค (Technical Sale)

นอกจากนั้น จากความเชี่ยวชาญตามกลุ่มวิชาเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาที่เลือก ยังสามารถประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของตน ในลักษณะงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ (Applied Information Technology) ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตำแหน่งงาน ได้แก่

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Developer)
 • นักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application Developer)
 • นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ (Website Designer and Developer)
 • นักพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย (Multimedia and Video Developer)
 • นักพัฒนาไอโอที (IoT Developer)
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย (Network System Administrator)

กลุ่มสาขาวิชานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล (Innovation for Digital Entrepreneur) ประกอบอาชีพเกี่ยวกับผู้ประกอบการดิจิทัล ตำแหน่งงาน ได้แก่

 • นักการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
 • นักเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Economist)
 • ผู้ออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ (Design and Create Multimedia for Business Presentation)
 • ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
ความสำคัญ
จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกิดขึ้น และนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ทำให้มีการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้นในการใช้งานส่วนบุคคล องค์การธุรกิจ และอุตสาหกรรม ซึ่งจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาดำเนินงานในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจและอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถประเมินความถูกต้องและคุณค่าของข้อมูลดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมด้วยจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2) เข้าใจและอธิบายความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ และที่เกี่ยวข้อง
3) มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ และประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านธุรกิจของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสามารถในการประสานงาน การทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีทักษะการติดต่อสื่อสารในระดับองค์การและในระดับสากล
5) สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสารและนำเสนออย่างสร้างสรรค์
6) มีทักษะการเป็นนักสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ/นักบริหารเครือข่าย/นักบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ/ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลและนวัตกรรม/นักวิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมเพื่องานธุรกิจ
คุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี)
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
3. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม : มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้าสำหรับ TCAS รอบที่ 2 : รับตรงโควต้า

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 12 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะด้าน 79 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาบังคับ 46 หน่วยกิต
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 19 หน่วยกิต
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต
- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเอก 33 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
• ค่าธรรมเนียมรายงานตัวแรกเข้า 10,400 บาท
• ค่าเทอมเหมาจ่าย เทอมละ 14,000 บาท
รายละเอียด ระเบียบการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2562
@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top