หลักเกณฑ์การให้ระดับคะแนน

ITBI 0 Comment
ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น โดยแบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ซึ่งคิดเป็นค่าระดับขั้น 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 และ 0 ตามลำดับ

การวัดผลการศึกษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

(1)  เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

(2)  ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า

(3)  เกณฑ์อื่นๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top