หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 12 หน่วยกิต

กำหนดให้เรียน 4 รายวิชา จำนวน 12 หน่วยกิต

รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
75210062 หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ (Information Technology and Business Innovation Fundamentals) 3 (3-0-6)
75210162 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ (Mathematics for Information Technology and Business Innovation) 3 (3-0-6)
75210362 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ (Statistics for Informtion Technology and Business Innovation) 3 (3-0-6)
75226662 การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) 3 (3-0-6)