ประวัติ

โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ขออนุมัติโครงการเพื่อจัดตั้งคณะ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำประกาศเรื่องการจัดตั้งส่วนงานและภาระหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีส่วนงานที่ชื่อ “คณะสังคมศาสตร์ (สระแก้ว)” จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา วิจัยและบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานและภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงในราชกิจจานุเษกษา เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้คณะฯ มีภาระหน้าที่เช่นเดิม แต่ให้เปลี่ยนชื่อคณะจาก “คณะสังคมศาสตร์ (สระแก้ว)” เป็น “คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์” และอยู่ในวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว

ต่อมามหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานและภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงในราชกิจจานุเษกษา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้ “คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์” อยู่ในวิทยาเขตสระแก้ว

ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จำนวน ๔ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ จำนวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาการบริหารทั่วไป

ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เพิ่มขึ้นมาอีก ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เพิ่มขึ้นมาอีก ๑ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เพิ่มขึ้นมาอีก ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชานิติศาสตร์ (เป็นการจัดการเรียนการสอนภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top