หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 79 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอก 33 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ 18 หน่วยกิต

กำหนดให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

1. เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ (Applied Information Technology) 18 หน่วยกิต

รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
75222162 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 2 (Object-Oriented Programming II) 3 (2-2-5)
75227162 การผลิตสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย (Multimedia and Video Production ) 3 (2-2-5)
75231262 เทคโนโลยีฐานข้อมูลสมัยใหม่ (Modern Database Technology) 3 (2-2-5)
75233162 เทคโนโลยีการให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Services Technology) 3 (2-2-5)
75234162 เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาเว็บ (Modern Technologies of Web Development ) 3 (2-2-5)
75234262 การพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับแอนดรอยด์แพลตฟอร์ม (Mobile Development for Android Platform) 3 (2-2-5)


2. นวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล (Innovation for Digital Entrepreneur) 18 หน่วยกิต

รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
75225062 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Economics for Information Technology) 3 (3-0-6)
75225162 การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 3 (3-0-6)
75235362 เทคโนโลยีฟินเทค (Fintech Technology ) 3 (3-0-6)
75235462 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Technology Entrepreneurship) 3 (3-0-6)
75236162 นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลเบื้องต้น (Fundamental Digital Business Innovation) 3 (3-0-6)
75238162 คลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ (Data Warehouse and Business Intelligence) 3 (2-2-5)