ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป 8953xx64 : รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต รายวิชาบูรณาการ 3
วิชาเอกบังคับ 75233464 : การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่สำหรับนวัตกรรมทางธุรกิจ (Modern Web Application Development for Business Innovation) 3 (2-2-5)
75239064 : การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาและวิชาชีพ (Pre-Training for Cooperative Education and Career ) 1 (0-2-1)
วิชาเอกเลือก 752XXX64 : วิชาเอกเลือก กลุ่มดิจิทัลมีเดีย
     : วิชาเอกเลือก กลุ่มธุรกิจอัจฉริยะ
     : วิชาเอกเลือก กลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่
     : วิชาเอกเลือก กลุ่มระบบเครือข่ายและความปลอดภัย
     : วิชาเอกเลือก กลุ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม
3
752XXX64 : วิชาเอกเลือก กลุ่มดิจิทัลมีเดีย
     : วิชาเอกเลือก กลุ่มธุรกิจอัจฉริยะ
     : วิชาเอกเลือก กลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่
     : วิชาเอกเลือก กลุ่มระบบเครือข่ายและความปลอดภัย
     : วิชาเอกเลือก กลุ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม
3
752XXX64 : วิชาเอกเลือก กลุ่มดิจิทัลมีเดีย
     : วิชาเอกเลือก กลุ่มธุรกิจอัจฉริยะ
     : วิชาเอกเลือก กลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่
     : วิชาเอกเลือก กลุ่มระบบเครือข่ายและความปลอดภัย
     : วิชาเอกเลือก กลุ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม
3
752XXX64 : วิชาเอกเลือก กลุ่มดิจิทัลมีเดีย
     : วิชาเอกเลือก กลุ่มธุรกิจอัจฉริยะ
     : วิชาเอกเลือก กลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่
     : วิชาเอกเลือก กลุ่มระบบเครือข่ายและความปลอดภัย
     : วิชาเอกเลือก กลุ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม
3
รวม (Total) 19

*** คลิกที่รายวิชาเพื่อแสดงรายละเอียดวิชา ***
×

75233464 : การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่สำหรับนวัตกรรมทางธุรกิจ 3 (2-2-5)

Modern Web Application Development for Business Innovation

สถาปัตยกรรมของเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่ เครื่องมือและโครงสร้างภาษาในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่ เฟรมเวร์คที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ตัวแปรและประเภทของข้อมูล ตัวดำเนินการ อินพุต/เอาต์พุต คำสั่งทำงานแบบเงื่อนไข คำสั่งทำงานแบบวนซ้ำ ข้อมูลประเภทแถวลำดับ คำสั่งสำหรับดักจับข้อผิดพลาด การสร้างฟอร์มและส่งค่าผ่านฟอร์ม การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการติดต่อฐานข้อมูล การสร้างคลาสและไลบรารี การสร้างรายงาน การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจสมัยใหม่

Modern web application architecture; tools and language structure for modern web application development; framework commonly used; variable and datatype, operators, input/output; decision statements; iteration statements; arrays, try exceptions; creating forms and submitting data; web application development in database connection; class and library; generating reports; web application development for modern business

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- PLO2 อดทน มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความคิดเชิงบวกต่อการทำงาน ช่วยเหลือประโยชน์ส่วนรวม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในภาวะผู้นำและผู้ตาม
2. ด้านความรู้
- PLO4 อธิบายองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
- PLO5 สืบค้นความรู้ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- PLO7 ทำงานโดยมีการวางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ และปรับปรุงให้มีความถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง การทำงาน และสังคม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- PLO8 สื่อสารและนำเสนอองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ และชี้นำสังคม
6. ด้านทักษะพิสัย
- PLO10 เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจและสังคม
×

75239064 : การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาและวิชาชีพ 1 (0-2-1)

Pre-Training for Cooperative Education and Career

กฎและเงื่อนไขสำหรับการปฏิบัติสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกทักษะที่จำเป็น

Rules and conditions for an internship of cooperative education; preparation before internship; personality development; training for importance skills

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- PLO1 เคารพกฎเกณฑ์ของหน่วยงานและสังคม ยึดมั่นในความถูกต้องตามจรรยาบรรณทางวิชาการและจรรยาบรรณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ด้านความรู้
- PLO3 อธิบายองค์ความรู้ทางธุรกิจและการประกอบการ สำหรับเป็นพื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ
- PLO4 อธิบายองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
- PLO5 สืบค้นความรู้ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- PLO6 แยกแยะปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ นำเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการทางธุรกิจ และปัญหาเฉพาะหน้าได้
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- PLO7 ทำงานโดยมีการวางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ และปรับปรุงให้มีความถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง การทำงาน และสังคม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- PLO8 สื่อสารและนำเสนอองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ และชี้นำสังคม
6. ด้านทักษะพิสัย
- PLO9 เลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสร้างสรรค์