ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป 8951xx64 : รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ กลุ่มย่อยสุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 2
8952xx64 : กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก กลุ่ม 2.1 2
8952xx64 : รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก กลุ่ม 2.3 2
วิชาบังคับ 75222364 : การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล (Database Design and Management) 3 (2-2-5)
75223164 : การพัฒนาเดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน (Desktop Application Development) 3 (2-2-5)
75223264 : การบริหารและการบำรุงรักษาระบบ (System Administration and Maintenance) 3 (2-2-5)
รวม (Total) 15

*** คลิกที่รายวิชาเพื่อแสดงรายละเอียดวิชา ***
×

75222364 : การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 3 (2-2-5)

Database Design and Management

แนวคิด หลักการ โครงสร้างของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล คำศัพท์เชิงเทคนิคของฐานข้อมูล วงจรชีวิตการพัฒนาฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล หลักการและเทคนิคการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การนอร์มัลไลซ์เซชัน กฎความบูรณภาพเชิงสัมพันธ์ พจนานุกรมข้อมูล การฝึกออกแบบฐานข้อมูลสำหรับกรณีศึกษาทางธุรกิจ การสร้างอีอาร์ไดอะแกรม การเขียนภาษาเอสคิวแอล สายอาชีพด้านการพัฒนาฐานข้อมูล

Concepts, principles, and structure of database system; database architectures; database terminology; database development life cycle; data model; concepts and techniques of relational database design; normalizations; relational integrity rules; data dictionary; practical design databases for business case studies; creating entity relationship diagrams (ERDs); writing structured query language (SQL); career path in database development

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- PLO2 อดทน มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความคิดเชิงบวกต่อการทำงาน ช่วยเหลือประโยชน์ส่วนรวม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในภาวะผู้นำและผู้ตาม
2. ด้านความรู้
- PLO4 อธิบายองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
- PLO6 แยกแยะปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ นำเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการทางธุรกิจ และปัญหาเฉพาะหน้าได้
6. ด้านทักษะพิสัย
- PLO9 เลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสร้างสรรค์
- PLO10 เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจและสังคม
×

75223164 : การพัฒนาเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันสำหรับนวัตกรรมทางธุรกิจ 3 (2-2-5)

Desktop Application Development for Business Innovation

แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ แผนภาพยูเอ็มแอล การห่อหุ้มข้อมูล การสืบทอด การกำหนดภาระเกิน การรับช่วงคุมแทน ภาวะพหุสัณฐาน การพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบจียูไอ การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ การจัดการข้อผิดพลาด พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับนวัตกรรมทางธุรกิจ

Concepts of object-oriented programming; object-oriented design and development; classes; objects; UML diagram; encapsulation; inheritance; overloading; overriding; polymorphism; GUI application development; event-driven programming; error handling; application development for business innovation

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- PLO2 อดทน มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความคิดเชิงบวกต่อการทำงาน ช่วยเหลือประโยชน์ส่วนรวม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในภาวะผู้นำและผู้ตาม
2. ด้านความรู้
- PLO4 อธิบายองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
- PLO6 แยกแยะปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ นำเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการทางธุรกิจ และปัญหาเฉพาะหน้าได้
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- PLO7 ทำงานโดยมีการวางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ และปรับปรุงให้มีความถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง การทำงาน และสังคม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- PLO8 สื่อสารและนำเสนอองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ และชี้นำสังคม
6. ด้านทักษะพิสัย
- PLO10 เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจและสังคม
×

75223264 : การบริหารและการบำรุงรักษาระบบ 3 (2-2-5)

System Administration and Maintenance

พื้นฐานของระบบปฏิบัติการ การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์แบบสำเร็จรูปและโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นเอง การฝึกปฏิบัติเป็นผู้ดูแลระบบ ขอบเขตของการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาระบบ การปรับปรุงระบบ การเปลี่ยนแปลงระบบ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ต่าง ๆ การรักษาความปลอดภัยระบบ

Principles of Operating System; installation and use of operating systems; installation of package and custom applications; practicing administrator; scopes of activities for system management and maintenance; system improvement; system changes; problem solving caused by different situations; system security

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- PLO2 อดทน มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความคิดเชิงบวกต่อการทำงาน ช่วยเหลือประโยชน์ส่วนรวม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในภาวะผู้นำและผู้ตาม
2. ด้านความรู้
- PLO4 อธิบายองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
- PLO6 แยกแยะปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ นำเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการทางธุรกิจ และปัญหาเฉพาะหน้าได้
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- PLO7 ทำงานโดยมีการวางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ และปรับปรุงให้มีความถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง การทำงาน และสังคม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- PLO8 สื่อสารและนำเสนอองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ และชี้นำสังคม
6. ด้านทักษะพิสัย
- PLO10 เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจและสังคม