ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

 สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเอกเลือก 752XXX62 : วิชาเอกเลือกกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์
     : วิชาเอกเลือกกลุ่มนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล
3
752XXX62 : วิชาเอกเลือกกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์
     : วิชาเอกเลือกกลุ่มนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล
3
รวม (Total) 6


 สำหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาบังคับ 75249462 : โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (Project in Information Technology II) 2 (0-6-2)
วิชาเอกเลือก 752XXX62 : วิชาเอกเลือกกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์
     : วิชาเอกเลือกกลุ่มนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล
3
รวม (Total) 5

*** คลิกที่รายวิชาเพื่อแสดงรายละเอียดวิชา ***
×

75249462 : โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 (0-6-2)

Project in Information Technology II

การจัดทำโครงงานภายใต้ความเห็นชอบของสาขาวิชา และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นการจัดทำโครงงานต่อจากโครงงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 การพัฒนาโครงงานให้เสร็จสมบูรณ์ การประเมิน การจัดทำเอกสาร การนำเสนอโครงงาน

Project development under approval of the major and an advisor; a developed project derived from Project in Information Technology I; the completed project development; evaluation; documentation; presentation

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น วิชาชีพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.2 สืบค้น ตีความ วิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศและมีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และสอดคล้องกับสถานการณ์
5. ด้านในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 สื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
5.4 มีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
6. ด้านทักษะพิสัย
6.3 บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา ประยุกต์ สร้างสรรค์ซอฟต์แวร์หรือนวัตกรรมทางธุรกิจที่ใช้งานได้จริง

×

752XXX62 : วิชาเอกเลือก 3

วิชาเอกเลือก

-

-