กิจกรรมประจำปี

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาดูการปฏิบัติงานหน้าด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึก

โครงการสานสายใยหัวใจ SCISO

โครงการพัฒนานิสิตเพื่อศึกษาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา

โครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการ Big Cleaning Day สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานด้านการค้าชายแดน

โครงการปลูกต้นไม้เชื่อมหัวใจ SCISOcieties

นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย

โครงการพัฒนานิสิตเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดสระแก้ว

โครงการพัฒนาคุณภาพนิสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการคืนสู่เหย้า ชาว SCISO และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top