โครงการน้องสาขาพบปะพี่ศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมคณะ 0 Comment

หลักการและเหตุผล

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยคณะฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถซึ่งเป็นที่ต้องการในการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑

  นอกจากนี้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้นิสิตได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพิ่มเติมจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จริงเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในปัจุบัน และยังได้ตระหนักถึงการสานความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า

  จากเหตุผลดังกล่าวจึงขอเสนอโครงการน้องสาขาพบปะพี่ศิษย์เก่า เพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต และเส้นทางอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นเพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ดำเนินงาน

ห้อง ๑๓๐๕ อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ และอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกชั้นปี

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 080-991-1920

Back to Top