โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยแอปพลิเคชั่น MyEcho”

กิจกรรมคณะ 0 Comment

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมกับสถาบันภาษา และบริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยแอปพลิเคชั่น MyEcho” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผสมผสานกับการใช้นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นและอำนวยกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นิสิตที่สอดคล้องกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนความรับผิดชอบในการเรียนรู้และการฝึกฝนการใช้ภาษาได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีผู้รับผิดชอบโครงการคือ นายพีรเดช คุ้มวงศ์ไทย และ นางสาวธนพร คำวรรณ์ โดยโครงการดังกล่าวได้รับผลการตอบรับในการเข้าร่วมจากนิสิตหลากหลายชั้นปีเป็นอย่างดี

Leave a comment

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top