สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนเข้าร่วมงานเสวนา Special Economic Zone Talk

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนเข้าร่วมงานเสวนา Special Economic Zone Talk

กิจกรรมคณะ, ข่าวการศึกษา, ข่าวกิจกรรม Comments Off

        เมื่อวันพุธที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ดร.พิสิษฐ์ บึงบัว ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ได้นำนิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมงานเสวนา Special Economic Zone Talk หรือ SEZ Talk ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นที่โรงแรมอินโดจีน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภายใต้หัวข้อ “อนาคตจังหวัดสระแก้ว กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ซึ่งนิสิตที่เข้าร่วมงานเสวนาได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในรายวิชา ๗๕๕๔๘๔๕๙ การศึกษาอิสระด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (Independent Studies in Logistics and Cross-Border Trade) ทั้งนี้จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วต่อไป

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top