โครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมคณะ, ข่าวการศึกษา, ข่าวกิจกรรม Comments Off

หลักการและเหตุผล

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องจากนิสิตใหม่แต่ละคนมีภูมิหลังและความรู้จากสถานศึกษาเดิมที่แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มเรียนในภาคการศึกษาแรก นิสิตจึงควรได้รับการปรับพื้นฐานความรู้เบื้องต้นของสาขาวิชา และเตรียมความพร้อมในการศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา
  ด้วยความสำคัญข้างต้น สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจจึงขอเสนอจัดโครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้แก่นิสิตใหม่ และเพื่อให้นิสิตใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ประโยชน์ที่ได้รับทำให้นิสิตใหม่มีพื้นฐานความรู้ที่เพียงพอต่อการเริ่มศึกษา ทำให้นิสิตมีความพร้อมและมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าศึกษา
๒) เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

สถานที่ดำเนินงาน

ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ๑๒๐๔ อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์

กำหนดการจัดโครงการ

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้นปี ๑

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top