การศึกษาดูการปฏิบัติงานหน้าด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึก

กิจกรรมคณะ 0 Comment

        เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์พิสิษฐ์ บึงบัวและอาจารย์ญาณิน พัดโสภา ได้นำนิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จำนวน ๑๔ คน เข้าศึกษาดูการปฏิบัติงานหน้าด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าสินค้าโดยการขนส่งสินค้าข้ามแดนไทย-กัมพูชา เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณกัลย์ณภัส มณีธนกิตติ์ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และนำชมขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าสินค้าโดยการขนส่งสินค้าข้ามแดนไทย-กัมพูชา ทั้งนี้การไปศึกษาดูการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาการศึกษาอิสระด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (Independent Studies in Logistics and Cross-Border Trade) ซึ่งนิสิตจะต้องศึกษาปัญหาและจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผลการวิจัยต่อไป

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top