คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาเข้าศึกษาดูงานด้านการค้าชายแดน

กิจกรรมคณะ 0 Comment

  ​เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร. วิชุดา จันทร์ข้างแรม จันทร์ข้างแรมคณบดีวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และดร. พรรณธร ครุฑเนตร รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาที่เข้าศึกษาดูงานด้านการค้าชายแดน จากการศึกษาครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการค้าชายแดนระหว่างคณาจารย์และนิสิตทั้งจาก 2 สถาบัน

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 080-991-1920

Back to Top