โครงการสานสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมคณะ 0 Comment

หลักการและเหตุผล

  เนื่องจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้นิสิตสาขาวิชาเป็นผู้มีคุณสมบัติและทักษะเป็นไปตามนโยบายของคณะฯ ซึ่งหากมีกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการเล่นกีฬา และกิจกรรมที่สามารถช่วยสานสัมพันธ์อันดีให้กับนิสิตรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ในสาขาวิชา ทำให้นิสิตรุ่นพี่รุ่นน้องได้รู้จักกันมากขึ้น มีความสนิทสนมแนบแน่นกันมากขึ้น ให้นิสิตได้รับการถ่ายทอดแนวคิดและทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ย่อมส่งผลอันดีให้กับการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้
  จากเหตุผลดังกล่าวจึงขอเสนอโครงการสานสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้ได้มีการปรับทัศนคติที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตและอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อปรับทัศนคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมให้กับนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒) เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่ดำเนินงาน

อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกชั้นปี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Leave a comment

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top