โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวัดและประเมินผล”

กิจกรรมคณะ 0 Comment

หลักการและเหตุผล

  การจัดการเรียนการสอนเป็นภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง
ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และการวัดและประเมินผลก็เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวัดและประเมินผล” ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณาจารย์ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันจะนำมาซึ่งคุณภาพของบัณฑิตที่จะเป็นบุคคลากรที่สำคัญของชาติในอนาคต

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางการวัดและประเมินผล
การสอน
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการวัดและประเมินผลการสอน ตลอดจนได้นำแนวคิดไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาต่อไป

สถานที่ดำเนินงาน

ห้อง ๑๔๐๑ อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑. คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๓๗ คน
๒. บุคคลที่สนใจ

Leave a comment

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top