งานบริการวิชาการ

2560

2559

โครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สร้างระบบ e-lecture ด้วยโปรแกรม Echo 360 Active Learning Platform (ALP)”

โครงการเด็กไทยใช้ไอที เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

โครงการบูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนท่าเกวียนด้วยวิถี ๔ ดี

โครงการความรู้ผู้บริหารสู่บัณฑิต

โครงการเติมความสุขให้วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ ๔ (The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUC2 2016)

โครงการสร้างโอกาสสู่โลกการทำงาน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสวมหมวกนิรภัยร้อยละ ๑๐๐

โครงการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top