โครงการฝึกประสบการณ์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

งานบริการวิชาการ 0 Comment

หลักการและเหตุผล

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการจัดกระบวนการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง กำหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรืออาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย ที่มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและใช้ในการทำโครงงานต่อไป โดยในจังหวัดสระแก้วมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และโรงเรียนที่สนใจ ได้แก่ โรงเรียนอรัญประเทศ โรงเรียนสระแก้ว โรงเรียนวัฒนานคร เป็นต้น ทางคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๒) เพื่อให้นักเรียนมีเจคติที่ดี และสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

สถานที่ดำเนินงาน

อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top