โครงการ เทา-ทอง บูรพาสระแก้ว สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมคณะ 0 Comment

หลักการและเหตุผล

  โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วมีการจัดโครงการ เทา-ทอง บูรพาสระแก้ว สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑ (ปีการศึกษา ๒๕๕๕) และในปีนี้ได้ดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ ๗ (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) เป็นเวลา ๓ วัน การดำเนินโครงการภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ทั้งนี้วิทยาเขตสระแก้ว เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิชาการด้านอื่นๆ ที่มีวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมที่คณาจารย์และนิสิตได้สร้างไว้ให้สมกับการเป็น “มหาวิทยาลัย” ซึ่งแปลความตามตัวอักษรว่า “ที่สถิตแห่งความรู้อันยิ่งใหญ่” ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย “พลังแห่งปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่จำเป็นและเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งต่อศาสตร์อื่นๆ และสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ จากข้อมูลการรับนิสิตที่ผ่านมาของวิทยาเขตสระแก้ว พบว่า นักเรียนในเขตจังหวัดสระแก้วและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นนักเรียนสายวิทย์-คณิต ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่นักเรียนเหล่านี้ขาดโอกาสและการส่งเสริมทั้งในเรื่องของแหล่งข้อมูล การประชาสัมพันธ์ รวมถึงแรงกระตุ้น และแรงบันดาลใจ ขาดเวทีในการแข่งขันผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ประชาชน หรือผู้สนใจทั่วไปได้สัมผัสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างจิตสำนึก กระตุ้นความสนใจการเรียนรู้และปลูกฝังแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศในอนาคต ให้มีสมรรถภาพด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและทำงานร่วมกัน ให้เกิดการพัฒนาทั้งเยาวชนและท้องถิ่นต่อไป

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และสร้างเครือข่ายงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่อไป
๒) เป็นเวทีแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของครู อาจารย์ นักเรียน ที่อยู่ในจังหวัดสระแก้วและใกล้เคียง ได้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

สถานที่ดำเนินงาน

อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กลุ่มเป้าหมาย

๑) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาจากภายนอก จำนวน ๑,๕๐๐ คน
๒) ครู/อาจารย์ จำนวน ๑๐๐ คน
๓) ชุมชน/องค์กร จำนวน ๑๐๐ คน
๔) บุคคลทั่วไป จำนวน ๑๐๐ คน

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 080-991-1920

Back to Top