โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ครูแนะแนวจังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมคณะ 0 Comment

หลักการและเหตุผล

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาครูแนะแนว เรื่อง “Sciso Burapha แนะแนวการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑” ให้แก่คณะครูแนะแนวจากโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว นั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่คณะครูดังกล่าว คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเสนอจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ครูแนะแนวในจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้คณะครูแนะแนวได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมที่ทันสมัยต่อการใช้งานที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานแนะแนวและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียน

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่คณะครูแนะแนวในจังหวัดสระแก้ว

สถานที่ดำเนินงาน

ห้อง ๑๒๐๔ อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมโครงการ

คณะครูแนะแนวในจังหวัดสระแก้วจำนวน ๓๐ คน

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top