โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ วิถีเกษตรอินทรีย์สู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนสัญจร ครั้งที่ ๓

งานบริการวิชาการ 0 Comment

หลักการและเหตุผล

  ในปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้มีความพยายามที่จะขยายกำลังการผลิตสินค้าประเภทต่างๆ เพื่อที่จะช่วงชิงความได้เปรียบในการเป็นแหล่งผลิตสินค้าป้อนตลาด และผู้บริโภคที่มีปริมาณมากขึ้น โดยสินค้าเกษตรก็เป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่มีความพยายามในด้านดังกล่าว อย่างไรก็ตามในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร หรือการทำการเกษตรในรูปแบบเดิม จะเป็นการให้สารเร่งการเจริญเติบโต การใช้ปุ๋ยเคมี และการใช้ยากำจัดศัตรูพืช ทำให้เกิดการปนเปื้อนในดิน น้ำ และสินค้าเกษตรนั้นได้
  ตามนิยามขององค์การมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) หมายถึง อาหารนั้นจะต้องปลอดจากสารพิษและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค นอกจากนั้นความปลอดภัยด้านอาหายังความหมายรวมถึง การจัดการให้อาหารและผลผลิตเกษตรที่นำมาเป็นอาหารบริโภคสำหรับมนุษย์มีความปลอดภัยโดยไม่มีลักษณะเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์ปัจจุบันความปลอดภัยด้านอาหาร
  จากสาเหตุต่าง ๆ ที่กล่าวมาจึงทำให้ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และสิ่งแวดล้อมศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เล็งเห็นถึงปัญหา และต้องการที่จะส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการทำการเกษตรอย่างรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ และทำให้ได้ผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงได้จัดให้มีโครงการ “วิถีเกษตรอินทรีย์สู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนสัญจร ครั้งที่ ๓” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ “วิถีเกษตรอินทรีย์สู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนสัญจร ครั้งที่ ๒” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยโครงการในปีที่ผ่านมาได้จัดอบรมที่ โรงเรียนเพียงหลวง๑๗ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมให้ผลการตอบรับที่ดี และเพื่อให้สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้นอกสถานที่ขึ้นอีกครั้ง

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำการเกษตรอินทรีย์ให้กับประชาชน
๒) สร้างจิตสำนึกที่ดีในทำการเกษตรแบบมีความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓) เพื่อการประชาสัมพันธ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง
๔) มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชา ความหลักการจัดการขยะและการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ รหัสวิชา ๗๕๗๓๐๓ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top