โครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเขมรในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ชายขอบ จังหวัดสระแก้ว (Asian Cultural & Language Camp)

กิจกรรมคณะ 0 Comment

หลักการและเหตุผล

  ในปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีการหมุนเวียนแรงงานระหว่างประเทศทำให้ตลาดแรงงานของประเทศไทยต้องปรับตัวเพื่อรองรับการไหลบ่าของแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะอาชีพที่เปิดเสรีให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาประกอบอาชีพได้ซึ่งทักษะทางอาชีพของแรงงานไทยถือได้ว่าสามารถแข่งขันกับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไรก็ตามทักษะทางภาษาของแรงงานไทย ไม่ว่าจะเป็นภาษาเพื่อนบ้าน และภาษากลางของอาเซียนคือภาษาอังกฤษ แรงงานไทยยังไม่มีทักษะด้านนี้มากพอทำให้ในอนาคตอาจจะเสียเปรียบแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านได้คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้วซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาในพื้นที่ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้จัดให้มีโครงการ “โครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเขมรในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ชายขอบจังหวัดสระแก้ว”เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาให้แก่เยาวชนไทยที่จะก้าวเข้ามาสู่ตลาดแรงงานในภาวะที่ประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมรและสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้
๒) เพื่อเป็นการเสริมทักษะการอ่าน การเขียน การพูดและการฟังทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเขมรให้แก่นักเรียนที่เข้าอบรมโดยผ่านสื่อการเรียนที่ผู้เข้าอบรมได้สร้างสรรค์ขึ้นมาภายใต้การให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
๓) เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมรเพื่อใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติเป็นการสร้างโอกาสในด้านต่างๆในอนาคต

สถานที่ดำเนินงาน

สถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ในพื้นที่ ชายขอบ จังหวัดสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันที่ ๒๙-๓๐ เดือนมกราคม ๒๕๖๑

ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑) นักเรียนโรงเรียนวัฒนานคร จำนวน ๕๐ คน
๒) พื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 080-991-1920

Back to Top