โครงสร้างและแผนงาน

คณะกรรมการ KM

(Knowledge Management Committee)

คณบดี

ที่ปรึกษา

ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน

ประธานกรรมการ

นายพงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรุษา ศิริวริษกุล

กรรมการ

นายพิสิษฐ์ บึงบัว

กรรมการ

นางสาวสิรินารี เงินเจริญ

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวอรณิชา บุตรพรหม

กรรมการ

นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลินี ผลมาตย์

กรรมการ

แผนการจัดการความรู้ประจำปี

(Knowledge Management Planning)
@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top