การขอตำแหน่งทางวิชาการ

วิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

speaker_notes Flowchart การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับคณะฯ

Checklist เอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการ


แบบขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

แบบเสนอเอกสารที่ประเมินผลการสอน

language ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล 038-102617

แผนและการติดตามการขอตำแหน่งทางวิชาการ

description แผนการขอตำแหน่งทางวิชาการ

assignment ผลความสำเร็จของการขอตำแหน่งทางวิชาการ

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top