การพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านทักษะพิสัย

ITBI 0 Comment

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย เพื่อประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ทั้งในชั้นเรียนหรือปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมีการกำหนดกรณีศึกษา หรือนำปัญหาจากสถานการณ์จริงมาใช้เพื่อเป็นโจทย์ ในลักษณะ Problem-based Learning  ให้นิสิตได้นำองค์ความรู้ มาใช้วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเครื่องมือ ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ได้จากประเด็นดังต่อไปนี้

  1. ประเมินจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา
  2. ประเมินจากโครงงาน
  3. ประเมินจากชิ้นงานที่นิสิตทำขึ้นตามที่ได้รับมอบหมายในรายวิชา

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top