นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย

นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย

ข่าวการศึกษา, ข่าวกิจกรรม, ข่าวงานวิจัย 0 Comment

  ​วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561 นางสาวอมรรัตน์ มาลา และนางสาวอรนุช หลุมทอง นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน พร้อมด้วยอาจารย์พิสิษฐ์ บึงบัว (อาจารย์ที่ปรึกษางานค้นคว้าอิสระ) ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี โดยนิสิตทั้งสองคนเป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การเปรียบเทียบวิธีพยากรณ์มูลค่าการส่งออกและนำเข้าสินค้าผ่านด่านศุลกากรคลองใหญ่" โดยการเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการนำเสนองานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตเมื่อสำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ต่อไป

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top