โครงการบูรพาสระแก้วร่วมใจ แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมสโมสรนิสิต 0 Comment

หลักการและเหตุผล

  ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในทุกๆ ปี โดยที่บัณฑิตต้องมีการฝึกซ้อมย่อยตามคณะฯ ซึ่งบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จะฝึกซ้อมย่อยที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และฝึกซ้อมใหญ่ที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน ในวันที่ได้กำหนดก่อนถึงวันจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
  เพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้แก่พี่บัณฑิต สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการบูรพาสระแก้วร่วมใจ แสดงความยินดีกับบัณฑิตจบใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นิสิตปัจจุบันได้ร่วมสร้างความประทับใจและแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตจบใหม่ เพื่อทำให้บัณฑิตได้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นความสำคัญของสถาบันที่ตนได้ศึกษามากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบัณฑิตรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาและนิสิตรุ่นน้องอีกด้วย

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่
๒) เพื่อสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจให้แก่บัณฑิตใหม่
๓) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องภายในคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน ตำบล แสนสุข อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี

กำหนดการจัดโครงการ

วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ถึง วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นิสิตสาจำนวน ๓๐ คน

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top