งานปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปี ๒๕๕๙

งานปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปี ๒๕๕๙

ข่าวกิจกรรม 0 Comment

ขอเชิญนิสิตชั้นปี ๔ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๗ ธันวาคมนี้ ณ ห้อง ๑๓๐๗ อาคารศ.ดร.สุชาติฯ

ปัจฉิม59

กำหนดการปัจฉิม

Leave a comment

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top