โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กิจกรรมสโมสรนิสิต 0 Comment

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการทำงานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีอุปสรรคเกิดขึ้นบางประการ ซึ่งหากมีการประชุมสรุปงานการดำเนินกิจกรรมสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะทำให้สามารถวางแผนในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และหาทางแก้ไขเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความราบรื่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการมอบหมายภาระงานแต่ละตำแหน่งของคณะกรรมการสโมสรนิสิตอีกด้วย

ดังนั้นทางสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการประชุมสรุปงานการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างขวัญและกำลังใจการทำงานของคณะกรรมการสโมสรนิสิต และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการสโมสรนิสิตทั้งสองปีการศึกษา

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อประชุมสรุปงานการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒) เพื่อกำหนดแผนกิจกรรมและปฏิทินโครงการในปีการศึกษาต่อไป
๓) เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙

สถานที่ดำเนินงาน

ห้อง ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารเทียนทอง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้เข้าร่วมโครงการ

คณาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการสโมสรนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top