โครงการส่งต่อความสุข เพื่อสังคม ครั้งที่ ๒

กิจกรรมสโมสรนิสิต 0 Comment

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมสมัยนี้ มักจะประสบกับปัญหาที่มากระทบต่อทางด้านจิตใจ อารมณ์ และความคิด ที่อาจมีสาเหตุอันเนื่องมาจากภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ำ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคม จึงส่งผลให้บุคคลเหล่านั้น ประสบกับปัญหาทางด้านจิตใจที่ย่ำแย่ หากมีการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และความคิด อาจทำให้บุคคลเหล่านั้นมีทัศนะคติที่ดีต่อสังคมสมัยนี้

ในการนี้ทางสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วจึงได้มีการจัดโครงการส่งต่อความสุข เพื่อสังคม ปีที่ ๒ ให้กับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย ให้ได้มีการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

๑) นิสิตมีจิตสาธารณะที่จะช่วยเหลือผู้อื่น และรับผิดชอบต่อสังคม
๒) ผู้ป่วยมีพัฒนาการทางด้านความคิด อารมณ์ และจิตใจที่ดีขึ้น
๓) นิสิตมีประสบการณ์ที่ดีที่ได้จากการร่วมโครงการ และนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวันได้

สถานที่ดำเนินงาน

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้เข้าร่วมโครงการ

คณาจารย์ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ป่วย

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top