โครงการบูรพาสระแก้วร่วมใจต่อเติมความสุขให้วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรมสโมสรนิสิต 0 Comment

หลักการและเหตุผล

เยาวชน คือ ทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ เป็นผู้จะต้องเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ซึ่งเป็นกำลังหลักที่สำคัญและยังสามารถพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองในภายภาคหน้า เยาวชนจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้ครบทุกด้าน เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เยาวชนรุ่นใหม่จึงต้องใฝ่เรียนเรียน ใฝ่รู้ กล้าคิด กล้าแสดงออก ตลอดจนการปลูกฝังให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิด แล้วนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติ จากความสำคัญดังกล่าว สังคมควรเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับอนาคตของชาติ

ด้วยเหตุนี้ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ซึ่ง เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัด “โครงการบูรพาสระแก้วร่วมใจต่อเติมความสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙” เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเอง และประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับผู้ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่เยาวชนที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรม
๒) เพื่อให้นิสิตรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

สถานที่ดำเนินงาน

ฝูงบิน ๒๐๖ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้เข้าร่วมโครงการ

คณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยาวชนและประชาชน

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top