โครงการนิสิตสดใสใส่ใจสุขภาพปีที่ ๒

กิจกรรมสโมสรนิสิต 0 Comment

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบันนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ความสำคัญในการออกกำลังกาย ซึ่งอาจจะเกิดจากการไม่มีเวลาว่างหรือไม่มีความตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการอออกกำลังกาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ หรือภาวะน้ำหนักเกินตามมา

ดังนั้น สโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายของนิสิต คณาจารย์และบุคลากร จึงจัดให้มีโครงการ “นิสิตสดใสใส่ใจสุขภาพ ปีที่ ๒” ขึ้นมา โดยเป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สองเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการออกกำลังกาย
๒) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดความเสี่ยงจากปัญหาโรคอ้วน

สถานที่ดำเนินงาน

บริเวณหน้าอาคารเทียนทอง และศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงเดือนกุมพาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้เข้าร่วมโครงการ

คณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top