โครงการติวเตอร์ ระเบิดความรู้สู่เกรด เอ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กิจกรรมสโมสรนิสิต 0 Comment

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากนิสิตปี ๑ มาจากหลากหลายสถาบัน เนื้อหาที่เรียนอาจเป็นเนื้อหาเดียวกันแต่ด้วยการเรียนการสอนแตกต่างกัน จึงมีความรู้ ความเข้าใจกัน ในรูปแบบวิธีของตนเอง จึงได้มีการจัดให้มีการสอนพิเศษระหว่างพี่กับน้อง หรือน้องกับน้อง ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ วิธีการคิดในแบบของตนเองที่ได้ผ่านจากการเรียนรู้มา อีกทั้งยังทำให้ฝึกการมีน้ำใจของตัวนิสิต เกิดความเอื้อเฟื้อในรุ่นเดียวกัน รุ่นน้องมีความสนิทสนมกันเองและกับรุ่นพี่มากยิ่งขึ้น และที่สำคัญเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาก่อนที่จะมีการสอบ

ด้วยเหตุนี้ทางสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จัด “โครงการ ติวเตอร์ ระเบิดความรู้สู่เกรด เอ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘” เพื่อให้นำความรู้และกระบวนการคิดที่ได้ไปใช้ในการสอบกลางภาค และปลายภาค ทั้ง ๒ ภาคการศึกษา

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการสอบ
๒) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมในการสอบมากขึ้น
๓) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

สถานที่ดำเนินงาน

อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

ช่วงก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top