โครงการสร้างโอกาสสู่โลกการทำงาน

กิจกรรมคณะ 0 Comment

หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้มีการพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย   โดยคณะฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต  ทั้งด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้ ทักษะทางปัญญา  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี  นอกจากนั้นในทุกๆ หลักสูตรยังได้จัดให้มีวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน  เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงตามสาขาวิชาที่ได้เรียน  และเป็นพื้นฐานอันดีในการเตรียมพร้อมไปสู่ชีวิตการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา นอกจากที่คณะฯ จะพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนการทำงานแล้วนั้น  คณะฯ ยังมีแนวทางที่จะสร้างโอกาสให้นิสิตได้มีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา   ทางคณะฯ จึงดำเนินการจัดโครงการสร้างโอกาสสู่โลกการทำงาน  เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการสมัครงาน  และเพื่อสร้างโอกาสให้นิสิตได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการสมัครงาน
๒) เพื่อสร้างโอกาสในการได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา

สถานที่ดำเนินงาน

ห้อง ๑๑๐๑  ชั้น ๑  อาคาร  ศ.ดร.สุชาติ  อุปถัมภ์  มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

– วางแผนโครงการ            วันที่ ๑-๗ เมษายน ๒๕๕๙
– ติดต่อประสานงาน                วันที่ ๘ -๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
– ประชาสัมพันธ์โครงการ            วันที่ ๑ -๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
– ดำเนินโครงการ                วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
– จัดทำรายงานสรุปโครงการ          วันที่ ๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
– ปรับปรุงแก้ไขปัญหาและรายงานผล   วันที่ ๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  ชั้นปี ๓  ขึ้นไป  จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ คน

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 080-991-1920

Back to Top