โครงการเด็กไทยใช้ไอที เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมคณะ 0 Comment

หลักการและเหตุผล

ด้วยนโยบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เป็นนโยบายที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยองค์ประกอบที่สำคัญคือประชาชนในยุคดิจิทัล จำเป็นต้องนำประโยชน์ของการใช้ ICT มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิต และสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อขยายความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับชุมชนมากขึ้น
ตามที่คณะได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ TYC เด็กไทยใช้ไอที เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม โรงเรียนท่าเกษมพิทยา และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยวัตถุประสงค์โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เกิดการตื่นตัวในการใช้ดิจิทัล สื่ออินเทอร์เน็ต รวมถึงการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อนำมาโปรโมทสินค้าชุมชน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของชุมชน ให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ และนำไปสู่การซื้อสินค้า และกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชน ส่งผลให้เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอจัดโครงการเด็กไทยใช้ไอที เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาตนเองในยุคดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบในการทำงานผ่านออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาตนเองในยุคดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ
๒) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำงานผ่านออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์

สถานที่ดำเนินงาน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๒๐๑ ชั้น ๒ อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑)  กลุ่มเป้าหมาย  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว   ชั้นปี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  จำนวน ๒๐๐ คน
๒)  อาจารย์ผู้สอน และนิสิตช่วยงาน จำนวน ๕๐ คน

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top