โครงการสร้างสรรค์ความสุข ผ่านเสียงดนตรี ครั้งที่ ๒

กิจกรรมสโมสรนิสิต 0 Comment

หลักการและเหตุผล

ดนตรีเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไป เพราะดนตรีเป็นส่วนประกอบอยู่ในทุกๆกิจกรรมของมนุษย์ และดนตรียังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้จิตใจของมนุษย์อ่อนโยน มีสมาธิ โดยการเล่นดนตรีและร้องเพลงนั้นยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังกระตุ้นให้เยาวชนไทยหันมาใส่ใจในการร้องเพลงและเล่นดนตรีมากขึ้น

ด้วยเหตุผลนี้สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จึงได้จัดโครงการสร้างสรรค์ความสุข ผ่านเสียงดนตรี ครั้งที่ ๒ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสามารถด้านดนตรี และส่งเสริมให้นิสิตมีกิจกรรมเพื่อห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้แสดงออกทักษะโดยใช้เวทีสาธารณะ
๒) เพื่อให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
๓) เพื่อส่งเสริมให้รวมกลุ่มทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ด้วยความสามัคคี
๔) เพื่อให้นิสิตผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน

สถานที่ดำเนินงาน

ลานจอดรถ อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมโครงการ

คณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน ๑๐๐ คน

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top