โครงการเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน ครั้งที่ ๒

กิจกรรมสโมสรนิสิต 0 Comment

หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยคณะฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้แล้วคณะฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมให้นิสิตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ บัณฑิตรักษ์สุขภาพ โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในคณะฯ และส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับชุมชนท้องถิ่น

ในการนี้ทางสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขออนุมัติเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน ครั้งที่ ๒ ณ สนาม NGNK SPORT CLUB อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ สนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสและประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันกับหน่วยงานภายนอก
๒) เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะและศักยภาพของตนเองทางด้านกีฬาแบดมินตัน และส่งเสริมด้านสุขภาพ
๓) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

สถานที่ดำเนินงาน

สนาม NGNK SPORT CLUB อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จำนวน ๘ คน

โครงการเพื่อส่งนิสิตร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top