ค่ายอาสาบูรพาสระแก้ว ร่วมใจ สร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๔

กิจกรรมสโมสรนิสิต 0 Comment

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมาก ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนบางส่วนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี แต่ในทางตรงกันข้ามก็ยังมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังขาดแขลนในเรื่องของปัจจัย ๔ การศึกษา ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง จึงได้ถือกำเนิดโครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนขึ้น โดยมีจุดประสงค์หลักคือการมุ่งมั่นพัฒนาช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ปรับปรุงโรงอาหาร อาคารเรียน ภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน และปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงจัดโครงการค่ายอาสาบูรพาสระแก้ว ร่วมใจ สร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๔ เพื่อเป็นการรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ เงินทุน เครื่องมือ และทรัพยากรอื่นตามความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ห่างไกล เพื่อให้เกิดการพัฒนาเยาวชนให้ได้รับการศึกษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อปลูกฝังให้นิสิตให้มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ และรู้จักช่วยเหลือสังคม
๒) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เงินทุน และเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อพัฒนาโรงเรียน
๓) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันที่ ๒๙ มกราคม – ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ผู้เข้าร่วมโครงการ

คณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จำนวน ๔๐ คน

โครงการค่ายอาสาบูรพาสระแก้ว ร่วมใจ สร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 4

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top