โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Microsoft Excel เพื่อการวิจัย

กิจกรรมงานวิจัย 0 Comment

หลักการและเหตุผล

โปรแกรม Microsoft Excel หรือโปรแกรม Spread Sheet เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานเกี่ยวกับการคำนวณหรือแสดงข้อมูลในลักษณะตาราง โดยโปรแกรมได้เตรียมสูตรหรือฟังก์ชันการคำนวณทางคณิตศาสตร์ให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการคำนวณที่ซับซ้อน จึงส่งเสริมให้ผู้ใช้ทำงานได้สะดวกมากขึ้น ข้อมูลจะถูกนำมาจัดเก็บในรูปแบบของช่องตารางหรือเซลล์ (Cell) ซึ่งข้อมูลดิบหรือข้อมูลที่ผ่านการคำนวณแล้วนั้นสามารถถูกแปลงเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล รูปแบบข้อมูล สร้างรายงาน หรือแผนภูมิแบบต่างๆ ได้ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใส่ข้อความ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ เพื่อทำให้การแสดงผลข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพได้

  งานวิจัยถือเป็นพันธกิจหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่บุคลากรจะต้องผลิตสร้างสรรค์ผลงานวิจัยอยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งข้อมูลของงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ก็มักจะมีส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้อง หากบุคลากรสามารถใช้โปรแกรมที่นำมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง ย่อมส่งผลให้การวิเคราะห์หรือการแสดงผลข้อมูลงานวิจัยมีระดับความเชื่อมั่นสูง ทั้งยังส่งผลให้งานวิจัยได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นด้วย

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยดังกล่าว จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Microsoft Excel เพื่อการวิจัยขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีองค์ความรู้ต่อการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อทำงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการทำวิจัย
๒) เพื่อให้บุคลากรสามารถนำโปรแกรม Microsoft Excel มาใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ในงานวิจัยแต่ละศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ดำเนินงาน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๒๐๑ ชั้น ๒ อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ผู้เข้าร่วมโครงการ

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๓๘ คน

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top