โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สร้างระบบ e-lecture ด้วยโปรแกรม Echo 360 Active Learning Platform (ALP)”

กิจกรรมคณะ 0 Comment

หลักการและเหตุผล

        ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยตามแนวทางการประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน CUPT QA  เพื่อให้อาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งตัวอย่างคุณสมบัติและความสามารถที่อาจารย์พึงมี เช่น ความสามารถในด้านการออกแบบการสอนและถ่ายทอดเนื้อหา ความสามารถในการพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เป็นต้น

        ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดทำระบบ e-lecture (ด้วยโปรแกรม Echo 360 Active Learning Platform (ALP)) ซึ่งเป็นระบบห้องเรียนเสมือนจริง สามารถบันทึกการเรียนการสอนของอาจารย์ ช่วยให้อาจารย์ผลิตบทเรียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยระบบจะรอบรับการบันทึกภาพและเสียงของอาจารย์ เอกสารและสื่อการสอน    ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนของมหาลัย (Learning Management System: LMS) โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ระบบ e-lecture ยังช่วยให้อาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ซึ่งอาจารย์สามารถสร้างแบบสอบถาม สร้างกิจกรรมระหว่างเรียนเพื่อให้นิสิตมีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้ในลักษณะเรียลไทม์ รวมถึงอาจารย์สามารถใช้เครื่องมือ Dashboard เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ของนิสิตสำหรับกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเครื่องมือนี้จะช่วยให้อาจารย์สามารถออกแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับนิสิตนอกจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนแล้วนิสิตยังสามารถเรียกดูบทเรียนย้อนหลัง เพื่อทบทวนด้วยตนเอง ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา

วัตถุประสงค์

        ๑) เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ e-lecture ด้วยโปรแกรม “Echo 360 Active Learning Platform (ALP)” 

        ๑) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถติดตั้งระบบ e-lecture และนำไปประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอนของส่วนงานได้

 

กลุ่มเป้าหมาย

       คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๓๙ คน

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top