การรับพัสดุ-ไปรษณีย์

การรับพัสดุ-ไปรษณีย์

ข่าวอื่นๆ 0 Comment
ประกาศ

การให้บริการของร้านค้าสวัสดิการ และการรับพัสดุ-ไปรษณีย์ ขอปรับเวลาการให้บริหารเป็น วันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 12.00-16.30 น.

Leave a comment

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top