• การพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านทักษะพิสัย

  ITBI
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย เพื่อประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ทั้งในชั้นเรียนหรือปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมีการกำหนดกรณีศึกษา หรือนำปัญหาจากสถานการณ์จริงมาใช้เพื่อเป็นโจทย์ ในลักษณะ Problem-based Learning  ให้นิสิตได้นำองค์ความรู้ มาใช้วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเครื่องมือ ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ […]
 • การพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  ITBI
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจทำได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนิสิตในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจในหลากหลายสถานการณ์เพื่อช่วยในการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร […]
 • การพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

  ITBI
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังให้ สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์การที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์การและกับบุคคลทั่วไป มีภาวะผู้นำ และสามารถรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีสติ คิด วิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ […]
 • การพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านทักษะทางปัญญา

  ITBI
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา เพื่อก่อให้เกิดการคิดที่เป็นระบบและมีการยอมรับความคิดเห็น ด้วยวิธีการนำการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ STEM Education เข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ ประยุกต์ ประเมิน เพื่อให้เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมตามบริบท กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา […]
 • การพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านความรู้

  ITBI
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี กรณีศึกษา ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ  นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง โดยมุ่งเน้นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการ Active Learning และ STEM Education กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ […]
 • การพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม

  ITBI
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์การ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนิสิตที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ เป็นต้น กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ […]
 • ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Learning Outcomes)

  ITBI
  ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Learning Outcomes) 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม […]
@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 080-991-1920

Back to Top