คณะกรรมการบริหารคณะ

28

ผศ.ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค

ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.พิสิษฐ์ บึงบัว

รองคณบดี

8

ดร.จักรพันธ์ นาน่วม

รองคณบดี

50

ดร.อัญชลี มีบุญ

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ดร.พัชรวดี พูลสำราญ

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมทางธุรกิจ

8

ผศ.ดร.ปรียาวดี ผลเอนก

ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานสีเขียว

8

ผศ.ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์

ผู้ดูแลสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผศ.ดร.ลิขิต น้อยจ่ายสิน

ผู้ดูแลสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดร.ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค

เลขานุการคณะฯ

อ.ญาณิน พัดโสภา

ผู้ช่วยเลขานุการคณะฯ

@Faculty of Science and Social Sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top