คณะกรรมการบริหารคณะ

28ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม

คณบดี

43

ผศ.ดร.เพชรรัตน์ รัตนวงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ธนพร คำวรรณ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

22

อ.พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดร.พรรณธร ครุธเนตร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี

ประธานสาขาวิชาการบริหารทั่วไป

2

ดร.ปรียาวดี ผลเอนก

ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์และ
การค้าชายแดน

อ.พีรเดช คุ้มวงษ์ไทย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมพิเศษ

8

ดร.อดิศักดิ์ สืบธรรมมา

ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

8

ดร.จักรพันธ์ นาน่วม

ประธานสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ.อรรถพร แขสวัสดิ์

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

23

อ.วีรภัทร พุกกะมาน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและเลขานุการ

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top