คณะกรรมการบริหารคณะ

28ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม

คณบดี

8

ผศ. ดร. ปรียาวดี ผลเอนก

รองคณบดี

ดร.ศิริประภา แจ้งกรณ์

รองคณบดี
 

ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี

ประธานสาขาวิชาการบริหารทั่วไป

ดร.ศรัญญา ยิ้มย่อง

รองคณบดี

8

ดร.นุชจรีย์ พุกกะมาน

รองคณบดี และประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

8

ดร.จักรพันธ์ นาน่วม

ประธานสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

อ.ธวัชชัย นาอุดม

ผู้แทนหมวดศึกษาทั่วไป

อ.อรรถพล ศรีประดิษฐ์

รองคณบดี

ดร.พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมทางธุรกิจ

ดร.พิสิษฐ์ บึงบัว

ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์
และการค้าชายแดน

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top