คณะกรรมการบริหารคณะ

28ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม

คณบดี

ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์

รองคณบดี

ดร.ศิริประภา แจ้งกรณ์

รองคณบดี

ดร.พิสิษฐ์ บึงบัว

ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์
และการค้าชายแดน

22

อ.พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดร.ศรัญญา ยิ้มย่อง

รองคณบดี

ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี

ประธานสาขาวิชาการบริหารทั่วไป

ดร.พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมทางธุรกิจ

อ.ธวัชชัย นาอุดม

ผู้แทนหมวดศึกษาทั่วไป

อ.ธนพร คำวรรณ์

รองคณบดีและเลขานุการ

8

ดร.นุชจรีย์ พุกกะมาน

ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

8

ดร.จักรพันธ์ นาน่วม

ประธานสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

อ.อรรถพล ศรีประดิษฐ์

เลขานุการ

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top