คณะกรรมการบริหารคณะ

ดร.สิรินารี เงินเจริญ

ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

8

อ.อรณิชา บุตรพรหม

รองคณบดี

8

ดร.จักรพันธ์ นาน่วม

รองคณบดี

8

ดร.พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม

ผู้ช่วยคณบดี

8

ดร.ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค

ผู้ช่วยคณบดี

50

ผศ.ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ดร.ศิริประภา แจ้งกรณ์

ผู้ดูแลสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดร.พิสิษฐ์ บึงบัว

ผู้ดูแลสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ผศ.ดร.เพชรรัตน์ รัตนวงษ์

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
เลขานุการคณะฯ

อ.อรรถพล ศรีประดิษฐ์

ผู้ช่วยเลขานุการคณะฯ

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top