คณะกรรมการบริหารคณะ

28ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม

คณบดี

ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์

รองคณบดี

อ.พีรเดช คุ้มวงษ์ไทย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมพิเศษ

อ.อรรถพร แขสวัสดิ์

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมทางธุรกิจ

22

อ.พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดร.ศรัญญา ยิ้มย่อง

รองคณบดี

ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี

ประธานสาขาวิชาการบริหารทั่วไป

อ.ญาณิน พัดโสภา

ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์
และการค้าชายแดน

อ.ธวัชชัย นาอุดม

ผู้แทนหมวดศึกษาทั่วไป

อ.ธนพร คำวรรณ์

รองคณบดีและเลขานุการ

8

ดร.อดิศักดิ์ สืบธรรมมา

ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

8

ดร.จักรพันธ์ นาน่วม

ประธานสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

อ.อรรถพล ศรีประดิษฐ์

เลขานุการ

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top