คณะกรรมการบริหารคณะ

28ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม

คณบดี

8

ผศ.ดร.ปรียาวดี ผลเอนก

รองคณบดี

ดร.ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค

รองคณบดี

ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมทางธุรกิจ

8

ผศ.ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์

รองคณบดี

อ.อรรถพล ศรีประดิษฐ์

รองคณบดี

8

ดร.จักรพันธ์ นาน่วม

ประธานสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ดร.ศิริประภา แจ้งกรณ์

รองคณบดี

50

ดร.อัญชลี มีบุญ

ประธานสาขาวิชาการบริหารทั่วไป

ดร.พิสิษฐ์ บึงบัว

ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์
และการค้าชายแดน

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top