คณะกรรมการบริหารคณะ

ดร.สิรินารี เงินเจริญ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

8

ดร.จักรพันธ์ นาน่วม

รองคณบดี
ผู้รักษาการแทนประธานสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว

8

ผศ.อรรถพล ศรีประดิษฐ์

รองคณบดี

8

ดร.ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค

รองคณบดี
เลขานุการ

อ.พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมทางธุรกิจ

50

ผศ.ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

8

อ.อรณิชา บุตรพรหม

ผู้ดูแลสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ดร.พิสิษฐ์ บึงบัว

ผู้ดูแลสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และการค้าชายแดน

ดร.ศิริประภา แจ้งกรณ์

ผู้ดูแลสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top