คณะกรรมการบริหารคณะ

28ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม

คณบดี

ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์

รองคณบดี

อ.พีรเดช คุ้มวงษ์ไทย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมพิเศษ

8

ดร.อดิศักดิ์ สืบธรรมมา

ประธานสาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

อ.อรรถพร แขสวัสดิ์

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ศรัญญา ยิ้มย่อง

รองคณบดี

ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี

ประธานสาขาวิชาการบริหารทั่วไป

อ.ญาณิน พัดโสภา

ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์
และการค้าชายแดน

อ.ธวัชชัย นาอุดม

ผู้แทนหมวดศึกษาทั่วไป

อ.ธนพร คำวรรณ์

รองคณบดีและเลขานุการ

22

อ.พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8

ดร.จักรพันธ์ นาน่วม

ประธานสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

อ.อรรถพล ศรีประดิษฐ์

เลขานุการ

 
 
@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top