งานวิชาการ

แบบฟอร์มการแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางสอน ตารางสอบ ตารางการใช้ห้อง

แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่

การตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ใบตรวจสอบสำเร็จการศึกษาของนิสิต

การตรวจสอบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนการตรวจสอบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ตารางรายงานผลคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

การให้คำปรึกษาการลงทะเบียน

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

ใบสรุปผลให้คำปรึกษาการลงทะเบียนเรียน

การเทียบโอนผลการเรียน

ขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียน

บันทึกข้อความส่งพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน

R14

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top