คณะกรรมการสโมสรนิสิต

นางสาวสมศิริ สมบูรณ์พงษ์ (แพม)

นายกสโมสรนิสิต

นางสาวเสาวลักษณ์ พลเวียง (เหมี่ยว)

อุปนายกฝ่ายภายนอก

นายสุทธิพจน์ ตั้งศิวาลัย (วิน)

อุปนายกฝ่ายภายใน

นางสาวปิยภรณ์ หลวงพิทักษ์ (อุ้ม)

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

นางสาวจินตนา บุญเรือง (จินจั๊ก)

ประธานฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายสุทิวัส ก่อบุญกวิน (ป๊อป)

ประธานฝ่ายกีฬา

นางสาวปาลีรัตน์ บัวดา (แนนต้อย)

ประธานฝ่ายพัสดุ

นางสาวสวิชญา กั๊กหนู (หญิง)

ประธานฝ่ายพยาบาล

นายสุทธินันท์ นามเสนาะ (ท็อป)

ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์

นายภัคอภิสิทธิ์ เลี่ยนเล็ก (โม)

ประธานฝ่ายสื่อสารสนเทศ

นายธิติวุฒิ วรรณจุฑา (อั้ม)

ประธานฝ่ายสวัสดิการ

นายอภิรักษ์ เหล่าดิ้ม (เจมส์ซี้ด)

ประธานฝ่ายสันทนาการ

นางสาวอรณิชา ภู่มาลี (พลอยใส)

เลขานุการ

นางสาวนิชกานต์ วีระพันธุ์วิวัฒน์
(เฟริน์)

กรรมการ

นางสาววิลาสินี รักษาทอง (อุ้ม)

กรรมการ

นางสาวธัญทิพ ดำด้วงโรม (เตย)

กรรมการ

นางสาวสมัชญา พรหมสุวรรณ์  (เฟิร์น)

กรรมการ

นางสาวสายสมร สายพันธ์ (โบว์)

กรรมการ

นางสาวเปรมกมล วงศ์เสนา (นิ้ง)

กรรมการ

นางสาวศิริลักษณ์ แก้วทอง (เจน)

กรรมการ

นายกรกช บุญมี (กชกี้)

กรรมการ

นางสาวเจนจิรา นวลจันทร์ (เจน)

กรรมการ

นางสาวศรญา มณีสังข์ (เบล)

กรรมการ

นางสาวจุฑาทิพย์ สายเมฆ (บิว)

กรรมการ

นางสาวธนัญญา โปซิว (มูมิน)

กรรมการ

นายเพทาย มิลินทานุช (อิฐ)

กรรมการ

นางสาวนลินญา-ภูสมตา

นางสาวนลินญา ภูสมตา (มุก)

กรรมการ

นางสาวณัฐนารี ทิพย์วงศ์ (วุ้น)

กรรมการ

นางสาวธนัชชา พวงมาลัย

(พลอยเพลิน)

กรรมการ

นายกมลกฤต กมลลานนท์ (เช)

กรรมการ

นายบุณญกร ปรมานุกูลสุข (มายด์)

กรรมการ

นางสาวศิรนาฎ กาญธนะบัตร (วิว)

กรรมการ

นางสาวชลิตา พงษ์จีน (ฟิน)

กรรมการ

นายณัฎฐวัฒน์ คำเสน (เต้ยตูน)

กรรมการ

นายกิตติ สันติภราภพ (ตังค์)

กรรมการ

นางสาวมยุรา อะวะดี (เบ๊อะ)

กรรมการ

นางสาวกาญจนา มีชัย (กานต์)

กรรมการ

นายศราวุธ สุขเข็ม (เจ)

กรรมการ

นายอรรถชัย ทองดีสวัสดิ์ (เจมส์)

กรรมการ

นางสาวกัญญ์วรา ป้องศรี (แบ๋ม)

กรรมการ

นายพิเชษฐ์ ประดับ (เอกกี้)

กรรมการ
@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top