ระเบียบ ประกาศ และเอกสารงานวิจัย

ประกาศงานวิจัย

ประกาศอัตราเงินและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการฯ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศอัตราเงินและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลนักวิจัย สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการฯ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบฟอร์มงานวิจัย

ขั้นตอนในการเบิกงานรางวัลนักวิจัยและเงินอุดหนุนค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แบบฟอร์มขออนุมัติการขอเบิกเงินรางวัลนักวิจัย

แบบเสนอโครงการวิจัย

แบบรายงานความก้าวหน้า

รูปแบบเล่มรายงานผลการวิจัย

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top