คณะกรรมการประจำคณะ

28ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม

ประธานกรรมการ

44

ดร.โสภิณ ม่วงทอง

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

38

ศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

37

ดร.ไชยา กุฎาคาร

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

43

ผศ.ดร.เพชรรัตน์ รัตนวงษ์

กรรมการ

50

ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี

กรรมการ

8

ดร.จักรพันธ์ นาน่วม

กรรมการ

23

อ.วีรภัทร พุกกะมาน

กรรมการ

50

ดร.อดิศักดิ์ สืบธรรมมา

กรรมการ

ดร.พรรณธร ครุธเนตร

กรรมการและเลขานุการ

2

ดร.ปรียาวดี ผลเอนก

กรรมการ

22

อ.พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์

กรรมการ

อ.พีรเดช คุ้มวงษ์ไทย

ผู้ช่วยเลขานุการ

 
 

19

ดร.พัชรวดี พูลสำราญ

ผู้แทนคณาจารย์

ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์

ผู้แทนคณาจารย์

ดร.ศรัญญา ยิ้มย่อง

ผู้แทนคณาจารย์

อ.อรรถพร แขสวัสดิ์

ผู้สังเกตการณ์

อ.ธนพร คำวรรณ์

ผู้สังเกตการณ์

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top