คณะกรรมการประจำคณะ

ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา

กรรมการและเลขานุการ

8

ดร.จักรพันธ์ นาน่วม

กรรมการ

8

อ.พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์

กรรมการ

50

ผศ.ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์

กรรมการ

50

นางจริยา ธรรมธัญ

ผู้ช่วยเลขานุการ

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top