คณะกรรมการประจำคณะ

28อาจารย์ เสรี ชิโนดม

ประธานกรรมการ

38

อาจารย์ ศักดิ์ชัย บรรณสาร

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

39

ดร.สาธิต ปิติวรา

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

44

ดร.โสภิณ ม่วงทอง

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

37

ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

20

อ. ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน

รองคณบดี

50

ดร.นงนุช ศรีสุข

กรรมการประเภทประธานสาขาวิชา

2

ดร.พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม

รองคณบดี

22

อาจารย์ พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์

กรรมการประเภทประธานสาขาวิชา

8

ดร.จักรพันธ์ นาน่วม

รองคณบดี

18

อาจารย์ อรรถพร แขสวัสดิ์

กรรมการประเภทประธานสาขาวิชา

23

ดร.สาลินี ศรีวงษ์ชัย

กรรมการประเภทประธานสาขาวิชา

43

ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์

กรรมการประเภทประธานสาขาวิชา

31

ดร.นิรุษา ศิริวริษกุล

กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์

19

ดร.พัชรวดี พูลสำราญ

กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์

27

ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี

กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top