คณะกรรมการประจำคณะ

รศ.ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา

ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ

กรรมการ

50

ผศ.ดร.นงนุช ศรีสุข

ผู้ช่วยคณบดี

กรรมการและเลขานุการ

8

นางภัทรภร ธรรมมะ

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี

กรรมการ

8

อ.พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมทางธุรกิจ

กรรมการ

50

ผศ.ดร.สิรินารี เงินเจริญ

ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานสีเขียว

กรรมการ

8

ดร.ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กรรมการ

50

รศ.ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค

ผู้แทนคณาจารย์

กรรมการ

8

ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม

ผู้แทนคณาจารย์

กรรมการ

8

ดร.อดิศักดิ์ สืบธรรมมา

ผู้แทนคณาจารย์

กรรมการ

50

ผศ.ญาณิน พัดโสภา

ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ

50

ผศ.อรรถพล ศรีประดิษฐ์

ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top