คณะกรรมการประจำคณะ

28ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม

ประธานกรรมการ

44

ดร.โสภิณ ม่วงทอง

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

38

ศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

37

ดร.ไชยา กุฎาคาร

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

23

ดร.นงนุช ศรีสุข

กรรมการประเภทผู้ช่วยคณบดี

23

อ.วีรภัทร พุกกะมาน

กรรมการประเภทผู้ช่วยคณบดี

20

อ.อรณิชา บุตรพรหม

กรรมการประเภทประธานสาขาวิชา

43

ผศ.ดร.เพชรรัตน์ รัตนวงษ์

กรรมการประเภทผู้ช่วยคณบดี

43

ดร.สิรินารี เงินเจริญ

กรรมการและเลขานุการ

2

ดร.ปรียาวดี ผลเอนก

กรรมการประเภทประธานสาขาวิชา

50

ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี

กรรมการประเภทประธานสาขาวิชา

8

ดร.จักรพันธ์ นาน่วม

กรรมการประเภทประธานสาขาวิชา

22

อ.พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์

กรรมการประเภทประธานสาขาวิชา

31

ผศ.ดร.นิรุษา ศิริวริษกุล

กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์

19

ดร.พัชรวดี พูลสำราญ

กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top