คณะกรรมการประจำคณะ

ดร.พิสิษฐ์ บึงบัว

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเสรี ชิโนดม

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรชัย​ ตันชัชวาล

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.โสภิณ วิริยะพาณิชย์

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

19

ผศ.ดร.เพชรรัตน์ รัตนวงษ์

กรรมการ

50

ผศ.ดร.สาลินี ผลมาตย์

กรรมการ

50

ผศ.ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์

กรรมการ

8

ผศ.ดร.ปรียาวดี ผลเอนก

กรรมการ

8

ดร.นงนุช ศรีสุข

กรรมการ

8

ดร.อดิศักดิ์ สืบธรรมมา

กรรมการ

8

ว่าที่ร้อยตรี ดร. กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน

กรรมการ

8

ดร.จักรพันธ์ นาน่วม

กรรมการและเลขานุการ

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top