คณะกรรมการประจำคณะ

28ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม

ประธานกรรมการ

ดร.โสภิณ ม่วงทอง

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ไชยา กุฎาคาร

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ตรรคภพ อิงตระกูล

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

8

ผศ.ดร.ปรียาวดี ผลเอนก

กรรมการ

50

ผศ.ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์

กรรมการ

ดร.ศิริประภา แจ้งกรณ์

กรรมการและเลขานุการ

ดร.ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน

กรรมการ

อ.อรรถพล ศรีประดิษฐ์

กรรมการ

8

ดร.จักรพันธ์ นาน่วม

กรรมการ

50

ดร.อัญชลี มีบุญ

กรรมการ

ดร.พิสิษฐ์ บึงบัว

กรรมการ

ผศ.ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค

ผู้แทนคณาจารย์

19

ดร.พัชรวดี พูลสำราญ

ผู้แทนคณาจารย์

19

ดร.อดิศักดิ์ สืบธรรมมา

ผู้แทนคณาจารย์

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top