คณะกรรมการประจำคณะ

28ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม

ประธานกรรมการ

ดร.โสภิณ ม่วงทอง

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ไชยา กุฎาคาร

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ตรรคภพ อิงตระกูล

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์

กรรมการ

50

ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี

กรรมการ

8

ดร.จักรพันธ์ นาน่วม

กรรมการ

ดร.ศรัญญา ยิ้มย่อง

กรรมการ

50

ดร.นุชจรีย์ พุกกะมาน

กรรมการ

22

อ.พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์

ผู้สังเกตการณ์

อ.ธนพร คำวรรณ์

กรรมการ

ดร.พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม

กรรมการ

อ.พีรเดช คุ้มวงษ์ไทย

ผู้ช่วยเลขานุการ

19

ดร.พัชรวดี พูลสำราญ

ผู้แทนคณาจารย์

ดร.พรรณธร ครุธเนตร

ผู้ประสานงานหมวดศึกษาทั่วไป

อ.พิสิษฐ์ บึงบัว

ผู้แทนคณาจารย์

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top