ทำเนียบนายกสโมสรนิสิต

นายอภิชาต เวชการ
นายกสโมสรนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

นายอนุชา ไชยทอง
นายกสโมสรนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

 

นายชาญพิชิต ศรีสองชัย
นายกสโมสรนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

 

นายเพชรพงษ์ ปานพันธ์ 
นายกสโมสรนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

นางสาวสุชาดา ภักตรวิลัย 
นายกสโมสรนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 

นายอดิเทพ จูเจริญ
นายกสโมสรนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

นายนพพร ประดิษฐ์ภูมิ
นายกสโมสรนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

นายวิสิทธิ์  คำศรี
นายกสโมสรนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
คำสั่งแต่งตั้ง

นางสาวสมศิริ สมบูรณ์พงษ์
นายกสโมสรนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
คำสั่งแต่งตั้ง

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top