Research of Asist.Prof.Dr. Pareeyawadee Ponanake

– ปรียาวดี ผลเอนก. 2556. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาบริษัท B.D.I Group จังหวัดสมุทรปราการ.” รายงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.

– ปรียาวดี ผลเอนก. 2557. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยที่มีต่อมาตรฐานการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน BS8900: 2006 ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. รายงานวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ.

– ปรียาวดี ผลเอนก วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล และทรงศิริ พันธุ์เสวี. 2557. การติดตามผลแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจชุมชนของโครงการพระดาบส. รายงานวิจัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.).

– ปรียาวดี ผลเอนก. 2558. อิทธิพลของมาตรฐาน BS 8900: 2006 ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15(1), 2558.

– ปรียาวดี ผลเอนก. 2558. อิทธิพลของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อความจงรักภักดีของลูกค้า” วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14(2), 2558: 695-702.

– ปรียาวดี ผลเอนก. 2558. แบบจำลองสมการโครงสร้างคุณภาพการบริการ และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนไทยในภาคตะวันออก. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14(3), 523-529. วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล

– ปรียาวดี ผลเอนก และทรงศิริ พันธุ์เสวี. 2558. ปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่ส่งผลต่อการวางแผนทางธุรกิจของผู้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ชุมชนของโครงการลูกพระดาบส” วารสารวิชาการศรีปทุมชลบุรี (2558).

– ปรียาวดี ผลเอนก และธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค. 2559. แนวทางการลดต้นทุนคุณภาพของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นเพื่อส่งเสริมขีดสมรรถนะในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว. รายงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. ปรียาวดี ผลเอนก และธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค. 2559. ต้นทุนคุณภาพ และขีดสมรรถนะที่มีต่อความพร้อมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว” วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15(2), 2559.

– ปรียาวดี ผลเอนก. 2559. การพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้างการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลต่อการสร้างความจงรักภักดีต่อโรงพยาบาลเอกชนไทยในภาคตะวันออก. วารสารวิชาการศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16(1) 2559.

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top